Salgs- og leveringsbetingelser

På vores modtageplads i Struer tager vi hver dag imod mange tons byggeaffald - både fra egne nedbrydningsopgaver og fra andre kunder, både til neddeling og til videre salg. Læs her om vores salgs- og leveringsbetingelser, inden du afleverer eller køber materialer af os.

Få et tilbud inden du ankommer til vores plads. Kontakt os i dag

Anvendelsesområde

HvidberG Recycling(herefter HR) salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse ved køb af alle HR´s ydelser, medmindre betingelserne er fraveget ved skriftlig aftale, underskrevet af HR.

 

Tilbud og priser

Tilbud fra HR er gældende i 30 dage fra datering af tilbuddet. Priser er dagspriser excl. moms. Vi forbeholder os retten til løbende prisændringer. HR afholder alle omkostninger til affaldets videre behandling, herunder affaldsafgifter og lignende. Medmindre andet udtrykkeligt er aftalt, gælder prisen fra lager, ekskl. transport, moms og andre afgifter.

 

Mængder

Varerne afregnes i ton i henhold til leveret mængde.

 

Ordrer

En salgsaftale er først bindende, når HR har afgivet skriftlig ordrebekræftelse.

 

Levering

Hvis intet andet er aftalt, er leveringsbetingelserne: Modtaget på HR´s plads/frit læsset på lastvogn. Varen anses for leveret, når den er modtaget på HR´s plads/læsset på vogn.

 

Aflæsning

Sortering og genbrug
Aflæsning må alene foretages efter forudgående henvendelse i ekspeditionen, hvor der føres kontrol med hvert læs. Alle læs vejes, og chaufføren skal til personalet afgive de ønskede oplysninger om læssets oprindelse og art. Der udskrives en vejeseddel for hvert læs. Såfremt oplysninger opgivet i ekspeditionen om affaldets beskaffenhed er mangelfulde eller urigtige, ændres registreringerne i henhold til de faktiske forhold. Såfremt der aflæsses ulovligt affald, skal dette uden unødig forsinkelse fjernes af kunden omgående, uden omkostninger for HR.

 

Købers mangelsbeføjelser

Såfremt der foreligger en berettiget reklamation over en leveret vare, ombyttes det leverede uden beregning. Bortset fra omlevering af den mangelfulde vare kan køber ikke gøre noget krav gældende overfor HR.
Det påhviler køber senest ved levering af HR´s ydelser, at foretage en visuel undersøgelse af, om ydelsen er i overensstemmelse med købsaftalen. Det påhviler køber straks at reklamere over mangler, der konstateres ved denne undersøgelse, og køber kan ikke senere påberåbe sig mangler, der kunne være konstateret ved en sådan undersøgelse. Ved reklamation skal manglens art og omfang specificeres nærmere. Afgiver køber ikke behørig reklamation straks efter modtagelsen, fortaber køber sin adgang til at gøre mangelindsigelser gældende.

Det er købers ansvar at iagttage, at leverede varer er egnede til det formål, han ønsker dem anvendt til, og HR er ikke ansvarlig for skader og tab som følge af, at varerne er anvendt forkert. HR fraskriver sig ethvert ansvar for følgeskader eller andre indirekte tab, herunder købers eller denne kundes driftstab, transportomkostninger, tab af fortjeneste, tab som følge af en afledt mangel ved produkterne, hvori det leverede materiale indgår, eller lignende tab.

Endvidere fraskriver HR sig ansvaret for skader og tab, som er forårsaget af, at kvaliteten af leverede varer forandres før og under fremstilling af det endelige produkt.

 

Produktansvar

HR er ikke ansvarlig for skade på fast ejendom eller løsøre, som indtræder, mens varerne er i købers besiddelse. HR er heller ikke ansvarlig for skade på produkter, der er fremstillet af køber, eller på produkter, hvor disse indgår.

 

Force majeure

HR er ansvarsfrit for manglende eller forsinket opfyldelse af aftaler som følge af force majeure, hvilket omfatter enhver hindring som HR ikke kunne tage i betragtning ved købets indgåelse, herunder krig, optøjer, myndighedsrestriktioner, brand, jordskælv, strejke, lockout, mangel på transportmidler, mangel på arbejdskraft, maskinsvigt, forsinket transport, vejrlig eller almindelig vareknaphed. Såfremt mangelfri eller rettidig levering hindres midlertidigt ved en eller flere af de ovennævnte omstændigheder, udskydes leveringen uden ansvar for HR i et tidsrum svarende til hindringens varighed, og levering til den således udskudte leveringstid anses i den forbindelse for rettidig.

 

Betalingsbetingelser

Med mindre andet er bestemt er betalingsbetingelserne: 8 dage netto.Ved betaling efter forfaldsdag pålignes renter pr. påbegyndt måned af den til enhver tid forfaldne saldo. HR kan til enhver tid kræve at kunden stiller bankgaranti eller indbetaler acontobeløb til sikkerhed for betaling.

 

Ajourført 15/12 2020

 

Har du spørgsmål, eller vil du købe byggematerialer?

Så skriv til os her, eller ring til os på 96 84 00 84 for et uforpligtende tilbud. Du kan også møde op på vores modtageplads i åbningstiden.

Vi passer godt på din data og deler den ikke - læs mere om hvordan HvidberG a/s behandler persondata

keyboard_arrow_up